Bảng danh mục dịch vụ xét nghiệm sinh hóa

Chủ nhật - 01/01/2017 04:45
Bảng danh mục dịch vụ xét nghiệm sinh hóa áp dụng từ ngày 01.012017
  Tên chỉ tiêu Đơn vị Đơn giá
Bảo hiểm Acid Uric Lần 21,200.00
Dịch Vụ Acid Uric Lần 40,000.00
Bảo hiểm Albumin Lần 21,200.00
Dịch Vụ Albumin Lần 40,000.00
Bảo hiểm ALT(GPT) Lần 21,200.00
Dịch Vụ ALT(GPT) Lần 40,000.00
Bảo hiểm Amylase Lần 21,200.00
Dịch Vụ Amylase Lần 40,000.00
Bảo hiểm AST(GOT) Lần 21,200.00
Dịch Vụ AST(GOT) Lần 40,000.00
Bảo hiểm Bilirubin toàn phần Lần 21,200.00
Dịch Vụ Bilirubin toàn phần Lần 40,000.00
Bảo hiểm Bilirubin trực tiếp Lần 21,200.00
Dịch Vụ Bilirubin trực tiếp Lần 40,000.00
Bảo hiểm calci Lần 12,700.00
Dịch Vụ calci Lần 40,000.00
Bảo hiểm Cholesterol Lần 26,500.00
Dịch Vụ Cholesterol Lần 40,000.00
Bảo hiểm Creatinin Lần 21,200.00
Dịch Vụ Creatinin Lần 40,000.00
Bảo hiểm Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] lần 28,600.00
Dịch Vụ Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] lần 120,000.00
Bảo hiểm Định lượng Acid Uric [Máu] Lần 21,200.00
Dịch Vụ Định lượng Acid Uric [Máu] Lần 40,000.00
Bảo hiểm Định lượng Albumin [Máu] Lần 21,200.00
Dịch Vụ Định lượng Albumin [Máu] Lần 40,000.00
Bảo hiểm Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] Lần 21,200.00
Dịch Vụ Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] Lần 40,000.00
Bảo hiểm Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] Lần 21,200.00
Dịch Vụ Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] Lần 40,000.00
Bảo hiểm Định lượng Calci toàn phần [Máu] Lần 12,700.00
Dịch Vụ Định lượng Calci toàn phần [Máu] Lần 40,000.00
Bảo hiểm Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) Lần 26,500.00
Dịch Vụ Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) Lần 40,000.00
Bảo hiểm Định lượng Creatinin (máu) Lần 21,200.00
Dịch Vụ Định lượng Creatinin (máu) Lần 40,000.00
Bảo hiểm Định lượng Globulin [Máu] Lần 21,200.00
Dịch Vụ Định lượng Globulin [Máu] Lần 40,000.00
Bảo hiểm Định lượng Glucose [Máu] Lần 21,200.00
Dịch Vụ Định lượng Glucose [Máu] Lần 40,000.00
Bảo hiểm Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] Lần 26,500.00
Dịch Vụ Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] Lần 60,000.00
Bảo hiểm Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] Lần 26,500.00
Dịch Vụ Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] Lần 70,000.00
Bảo hiểm Định lượng Protein toàn phần [Máu] Lần 21,200.00
Dịch Vụ Định lượng Protein toàn phần [Máu] Lần 40,000.00
Bảo hiểm Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] lần 26,500.00
Dịch Vụ Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] lần 40,000.00
Bảo hiểm Định lượng Urê máu [Máu] Lần 21,200.00
Dịch Vụ Định lượng Urê máu [Máu] Lần 40,000.00
Bảo hiểm Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] Lần 21,200.00
Dịch Vụ Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] Lần 40,000.00
Bảo hiểm Đo hoạt độ Amylase [Máu] Lần 21,200.00
Dịch Vụ Đo hoạt độ Amylase [Máu] Lần 40,000.00
Bảo hiểm Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] Lần 21,200.00
Dịch Vụ Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] Lần 40,000.00
Bảo hiểm Globuline Lần 21,200.00
Dịch Vụ Globuline Lần 40,000.00
Bảo hiểm Glucose Lần 21,200.00
Dịch Vụ Glucose Lần 40,000.00
Bảo hiểm HDL-Cholesterol Lần 26,500.00
Dịch Vụ HDL-Cholesterol Lần 60,000.00
Bảo hiểm LDL-Cholesterol Lần 26,500.00
Dịch Vụ LDL-Cholesterol Lần 70,000.00
Bảo hiểm Protein TP Lần 21,200.00
Dịch Vụ Protein TP Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN - Anti TG   0.00
Dịch Vụ TN - Anti TG   390,000.00
Bảo hiểm TN - Anti TPO   0.00
Dịch Vụ TN - Anti TPO   425,000.00
Bảo hiểm TN - FT3   0.00
Dịch Vụ TN - FT3   150,000.00
Bảo hiểm TN - FT4   0.00
Dịch Vụ TN - FT4   110,000.00
Bảo hiểm TN - HAV Igm   0.00
Dịch Vụ TN - HAV Igm   320,000.00
Bảo hiểm TN - HCV - RNA (QIAGEN artus tapman)   0.00
Dịch Vụ TN - HCV - RNA (QIAGEN artus tapman)   2,200,000.00
Bảo hiểm TN - HCV - RNA (QIAGEN care tapman)   0.00
Dịch Vụ TN - HCV - RNA (QIAGEN care tapman)   1,050,000.00
Bảo hiểm TN - HEV IgM   0.00
Dịch Vụ TN - HEV IgM   340,000.00
Bảo hiểm TN - TPHA định lượng   0.00
Dịch Vụ TN - TPHA định lượng   290,000.00
Bảo hiểm TN-A/G Lần 0.00
Dịch Vụ TN-A/G Lần 30,000.00
Bảo hiểm TN-Acid Uric Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Acid Uric Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-AFP Lần 0.00
Dịch Vụ TN-AFP Lần 200,000.00
Bảo hiểm TN-Albumin Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Albumin Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-ALT(GPT) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-ALT(GPT) Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-AMH Lần 0.00
Dịch Vụ TN-AMH Lần 1,020,000.00
Bảo hiểm TN-Amoniac(NH3) lần 0.00
Dịch Vụ TN-Amoniac(NH3) lần 180,000.00
Bảo hiểm TN-Amylase Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Amylase Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-AST(GOT) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-AST(GOT) Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-Bilirubin gián tiếp Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Bilirubin gián tiếp Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-Bilirubin toàn phần Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Bilirubin toàn phần Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-Bilirubin trực tiếp Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Bilirubin trực tiếp Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-CA 125 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-CA 125 Lần 240,000.00
Bảo hiểm TN-CA 15-3 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-CA 15-3 Lần 240,000.00
Bảo hiểm TN-CA 19-9 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-CA 19-9 Lần 240,000.00
Bảo hiểm TN-CA 72-4 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-CA 72-4 Lần 340,000.00
Bảo hiểm TN-Calci Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Calci Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-Calci ion hóa Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Calci ion hóa Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-Calcitonin Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Calcitonin Lần 340,000.00
Bảo hiểm TN-CD4 lần 0.00
Dịch Vụ TN-CD4 lần 680,000.00
Bảo hiểm TN-CEA Lần 0.00
Dịch Vụ TN-CEA Lần 240,000.00
Bảo hiểm TN-Cerulo Plasmine   0.00
Dịch Vụ TN-Cerulo Plasmine   340,000.00
Bảo hiểm TN-Cholesterol Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cholesterol Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-Cholinestrase Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cholinestrase Lần 60,000.00
Bảo hiểm TN-CK Lần 0.00
Dịch Vụ TN-CK Lần 50,000.00
Bảo hiểm TN-CK-MB Lần 0.00
Dịch Vụ TN-CK-MB Lần 100,000.00
Bảo hiểm TN-CL- Lần 0.00
Dịch Vụ TN-CL- Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-Cl- niệu 24h lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cl- niệu 24h lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-Coombs gián tiếp Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Coombs gián tiếp Lần 135,000.00
Bảo hiểm TN-Coombs trực tiếp Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Coombs trực tiếp Lần 135,000.00
Bảo hiểm TN-Creatinin Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Creatinin Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-CRP định lượng  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-CRP định lượng  Lần 150,000.00
Bảo hiểm TN-Cyfra 21-1 lần 0.00
Dịch Vụ TN-Cyfra 21-1 lần 300,000.00
Bảo hiểm TN-Định lượng RF Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Định lượng RF Lần 140,000.00
Bảo hiểm TN-Độ thanh thải Creatinin lần 0.00
Dịch Vụ TN-Độ thanh thải Creatinin lần 250,000.00
Bảo hiểm TN-Double-test Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Double-test Lần 735,000.00
Bảo hiểm TN-Elisa Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Elisa Lần 690,000.00
Bảo hiểm TN-Estradiol (E2) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Estradiol (E2) Lần 240,000.00
Bảo hiểm TN-Fe2+ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Fe2+ Lần 85,000.00
Bảo hiểm Tn-Ferritin Lần 0.00
Dịch Vụ Tn-Ferritin Lần 185,000.00
Bảo hiểm TN-GGT Lần 0.00
Dịch Vụ TN-GGT Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-Globulin Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Globulin Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-Glucose Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Glucose Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-Glucose dịch (màng phổi, màng bụng,...) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Glucose dịch (màng phổi, màng bụng,...) Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-HAV Lần 0.00
Dịch Vụ TN-HAV Lần 80,000.00
Bảo hiểm TN-HbA1C Lần 0.00
Dịch Vụ TN-HbA1C Lần 180,000.00
Bảo hiểm TN-HbcAb Lần 0.00
Dịch Vụ TN-HbcAb Lần 220,000.00
Bảo hiểm TN-HBcAb IgG Lần 0.00
Dịch Vụ TN-HBcAb IgG Lần 220,000.00
Bảo hiểm TN-HBcAb IgM Lần 0.00
Dịch Vụ TN-HBcAb IgM Lần 280,000.00
Bảo hiểm TN-HbeAb Lần 0.00
Dịch Vụ TN-HbeAb Lần 190,000.00
Bảo hiểm TN-HbeAg Lần 0.00
Dịch Vụ TN-HbeAg Lần 80,000.00
Bảo hiểm TN-HbsAb Lần 0.00
Dịch Vụ TN-HbsAb Lần 200,000.00
Bảo hiểm TN-HbsAg Lần 0.00
Dịch Vụ TN-HbsAg Lần 80,000.00
Bảo hiểm TN-HbsAg cobas Lần 0.00
Dịch Vụ TN-HbsAg cobas Lần 150,000.00
Bảo hiểm TN-HBsAg định lượng   Lần 0.00
Dịch Vụ TN-HBsAg định lượng   Lần 800,000.00
Bảo hiểm TN-HBV Lần 0.00
Dịch Vụ TN-HBV Lần 70,000.00
Bảo hiểm TN-HBV DNA Định Lượng ( Cobas tap man 48)   0.00
Dịch Vụ TN-HBV DNA Định Lượng ( Cobas tap man 48)   2,200,000.00
Bảo hiểm TN-HBV Genotype   0.00
Dịch Vụ TN-HBV Genotype   1,680,000.00
Bảo hiểm TN-HBV-DNA PCR định lượng  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-HBV-DNA PCR định lượng  Lần 960,000.00
Bảo hiểm TN-HCV Lần 0.00
Dịch Vụ TN-HCV Lần 70,000.00
Bảo hiểm TN-HCV Ab Lần 0.00
Dịch Vụ TN-HCV Ab Lần 280,000.00
Bảo hiểm TN-HCV Ab cobas Lần 0.00
Dịch Vụ TN-HCV Ab cobas Lần 320,000.00
Bảo hiểm TN-HCV genotype  lần 0.00
Dịch Vụ TN-HCV genotype  lần 2,200,000.00
Bảo hiểm TN-HCv RNA-PCR định lượng  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-HCv RNA-PCR định lượng  Lần 1,220,000.00
Bảo hiểm TN-HDL-Cholesterol Lần 0.00
Dịch Vụ TN-HDL-Cholesterol Lần 60,000.00
Bảo hiểm TN-HIV (Nhanh) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-HIV (Nhanh) Lần 70,000.00
Bảo hiểm TN-HIV combi PT lần 0.00
Dịch Vụ TN-HIV combi PT lần 150,000.00
Bảo hiểm TN-HPV định type Lần 0.00
Dịch Vụ TN-HPV định type Lần 960,000.00
Bảo hiểm TN-K+ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-K+ Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-K+ niệu 24h lần 0.00
Dịch Vụ TN-K+ niệu 24h lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-Kháng thể kháng nhân ANA lần 0.00
Dịch Vụ TN-Kháng thể kháng nhân ANA lần 460,000.00
Bảo hiểm TN-Kháng thể kháng nhân- Ds-DNA Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Kháng thể kháng nhân- Ds-DNA Lần 350,000.00
Bảo hiểm TN-LDL-Cholesterol Lần 0.00
Dịch Vụ TN-LDL-Cholesterol Lần 70,000.00
Bảo hiểm TN-LH Lần 0.00
Dịch Vụ TN-LH Lần 210,000.00
Bảo hiểm TN-Magnesium Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Magnesium Lần 140,000.00
Bảo hiểm TN-Men G6PD Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Men G6PD Lần 290,000.00
Bảo hiểm TN-Na+ Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Na+ Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-Na+ niệu 24h lần 0.00
Dịch Vụ TN-Na+ niệu 24h lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-Parathyorid Hormon (PTH) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Parathyorid Hormon (PTH) Lần 419,000.00
Bảo hiểm TN-PCR dịch tìm lao Lần 0.00
Dịch Vụ TN-PCR dịch tìm lao Lần 560,000.00
Bảo hiểm Tn-Procalcitonin Lần 0.00
Dịch Vụ Tn-Procalcitonin Lần 750,000.00
Bảo hiểm TN-Progesterol Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Progesterol Lần 210,000.00
Bảo hiểm TN-Prolactin Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Prolactin Lần 240,000.00
Bảo hiểm TN-Protein dịch (màng phổi, màng bụng,...) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Protein dịch (màng phổi, màng bụng,...) Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-Protein niệu 24h Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Protein niệu 24h Lần 80,000.00
Bảo hiểm TN-Protein TP Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Protein TP Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-PSA-Total Lần 0.00
Dịch Vụ TN-PSA-Total Lần 200,000.00
Bảo hiểm TN-Rivalta Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Rivalta Lần 60,000.00
Bảo hiểm TN-Sàng lọc sơ sinh cao cấp (48 bệnh) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Sàng lọc sơ sinh cao cấp (48 bệnh) Lần 4,600,000.00
Bảo hiểm TN-Sàng lọc sơ sinh cơ bản (2 bệnh) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Sàng lọc sơ sinh cơ bản (2 bệnh) Lần 225,000.00
Bảo hiểm TN-Sàng lọc sơ sinh cơ bản (3 bệnh) lần 0.00
Dịch Vụ TN-Sàng lọc sơ sinh cơ bản (3 bệnh) lần 240,000.00
Bảo hiểm TN-Sàng lọc sơ sinh mở rộng (5 bệnh) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Sàng lọc sơ sinh mở rộng (5 bệnh) Lần 350,000.00
Bảo hiểm TN-Sức bền hồng cầu   0.00
Dịch Vụ TN-Sức bền hồng cầu   135,000.00
Bảo hiểm TN-T3 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-T3 Lần 110,000.00
Bảo hiểm TN-T3 Free Lần 0.00
Dịch Vụ TN-T3 Free Lần 150,000.00
Bảo hiểm TN-T3/FT3/T4/FT4 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-T3/FT3/T4/FT4 Lần 520,000.00
Bảo hiểm TN-T4 Lần 0.00
Dịch Vụ TN-T4 Lần 150,000.00
Bảo hiểm TN-T4 Free Lần 0.00
Dịch Vụ TN-T4 Free Lần 110,000.00
Bảo hiểm TN-Test cúm lần 0.00
Dịch Vụ TN-Test cúm lần 255,000.00
Bảo hiểm TN-Test đường mao mạch Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Test đường mao mạch Lần 30,000.00
Bảo hiểm TN-TG (thyroglobulin) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-TG (thyroglobulin) Lần 510,000.00
Bảo hiểm TN-Triglycerid Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Triglycerid Lần 40,000.00
Bảo hiểm TN-Triple-test Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Triple-test Lần 735,000.00
Bảo hiểm TN-TSA Lần 0.00
Dịch Vụ TN-TSA Lần 390,000.00
Bảo hiểm TN-TSH Lần 0.00
Dịch Vụ TN-TSH Lần 120,000.00
Bảo hiểm TN-Ure Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Ure Lần 40,000.00
Bảo hiểm Triglycerid Lần 26,500.00
Dịch Vụ Triglycerid Lần 40,000.00
Bảo hiểm ure(hóa sinh) Lần 21,200.00
Dịch Vụ ure(hóa sinh) Lần 40,000.00

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Wildcard SSL