KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

- 823 lượt xem - Chuyên khoa

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng chống dịch bệnh gọi tắt là Hùng Vương CDC. Đây là đơn vị đóng vai trò quan trọng trong bệnh viện. 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

  • Đây là đơn vị đầu mối tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện theo quy định.
  • Tổ chức hoặc phối hợp với các khoa phòng liên quan triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.
  • Xây dựng định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật, tham mưu mua sắm trang thiết bị y tế liên quan tới hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn và kiểm tra, giám sát việc sử dụng.

  • Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn của thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn.
  • Tổ chức đào tạo, tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế bệnh viện.
  • Tổ chức công tác phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật.

Back To Top