Tật xấu của con trai

- 27 lượt xem - Chưa phân loại

Ba hoa là bốn.

Láo nháo là năm.

Ăn hàng là sáu.

Trơ tráo là bảy.

Phe phẩy là tám.

Hám danh là chín.

Bủn xỉn là mười.

Back To Top