THƯ GỬI CÁC THẦY THUỐC, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH Y TẾ CỦA BÀ ĐÀO HỒNG LAN (ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG – BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ)

- 11 lượt xem - Chưa phân loại

Back To Top