Kết quả đánh giá chất lượng Bệnh viện đa khoa Hùng Vương

- 109 lượt xem - Quản lý chất lượng

Năm 2016

ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC TIÊU CHÍ: 3.22
(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

KẾT QUẢ CHUNG THEO MỨC MỨC 1 MỨC 2 MỨC 3 MỨC 4 MỨC 5 Tổng số tiêu chí
SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT 3 17 28 27 7 82
% TIÊU CHÍ ĐẠT 3.66 20.73 34.15 32.93 8.54 82

 

Năm 2017

ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC TIÊU CHÍ: 3.38
(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

KẾT QUẢ CHUNG THEO MỨC MỨC 1 MỨC 2 MỨC 3 MỨC 4 MỨC 5 Tổng số tiêu chí
SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT 0 16 28 29 9 82
% TIÊU CHÍ ĐẠT 0.00 19.51 34.15 35.37 10.98 82

 

Năm 2018

ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC TIÊU CHÍ: 3.55
(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

KẾT QUẢ CHUNG THEO MỨC MỨC 1 MỨC 2 MỨC 3 MỨC 4 MỨC 5 Tổng số tiêu chí
SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT 0 13 23 36 10 82
% TIÊU CHÍ ĐẠT 0.00 15.85 28.05 43.90 12.20 82

 

Năm 2019

ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC TIÊU CHÍ: 3.97
(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

KẾT QUẢ CHUNG THEO MỨC MỨC 1 MỨC 2 MỨC 3 MỨC 4 MỨC 5 Tổng số tiêu chí
SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT 0 2 19 40 21 82
% TIÊU CHÍ ĐẠT 0.00 2.44 23.17 48.78 25.61 82

 

Back To Top