Sắp xếp lại bộ máy quản lý Công ty TNHH Phát Triển Y Học Việt và Bệnh viện đa khoa Hùng Vương trực thuộc công ty.

- 37 lượt xem - Tin tức

 

Điều 1: Sắp xếp lại các chức danh quản lý thuộc Công ty TNHH Phát Triển Y Học Việt và Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (trực thuộc công ty).

1.  Ông Phạm Văn Học – giữ chức vụ: Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc công ty, kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị bệnh viện.

Gọi tắt là: Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc.

2.  Ông Trần Liên Việt – giữ chức vụ: Thành viên hội đồng thành viên công ty, thành viên hội đồng quản trị bệnh viện, Phó tổng giám đốc.

Gọi tắt là Phó tổng giám đốc.

3.  Ông Nguyễn Thọ Trường – giữ chức vụ: Thành viên hội đồng thành viên công ty, thành viên hội đồng quản trị bệnh viện.

Gọi tắt là Thành viên HĐQT.

4.  Ông Nguyễn Minh Hòa – giữ chức vụ: Kế toán trưởng công ty, trưởng phòng tài chính kế toán bệnh viện. Gọi tắt là Kế toán trưởng.

Điều 2 Bà Phạm Thị Hải Yến thôi tham gia thành viên hội đồng thành viên công ty theo quy định.

Điều 3 Các Ông (Bà) Trưởng phòng, Trưởng Khoa, Ban giám đốc bệnh viện và ông (bà) có tên căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Back To Top