Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia – 10/10/2022

- 19 lượt xem - Tin hoạt động, Tin tức
Ngày Chuyển đổi số Quốc gia là sự kiện giúp nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước.
Với quan điểm chuyển đổi số để giúp giải quyết các vấn đề của cuộc sống, chuyển đổi số “vị” nhân sinh, thì tinh thần xuyên suốt là ngày nào cũng là ngày chuyển đổi số, vì cuộc sống tiếp diễn liên tục, không ngừng đặt ra những vấn đề mới. Ngày Chuyển đổi số Quốc gia còn là ngày mà mỗi cá nhân, tổ chức suy nghĩ, đánh giá về những gì còn chưa làm được, về những gì đã làm được, về quá khứ, hiện tại và tương lai trong hoạt động chuyển đổi số.
Chuyển đổi số là một phương thức phát triển mới của đất nước, không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí mà còn mở ra một không gian mới cho sự phát triển, chủ động, sáng tạo ra các giải pháp mới; chủ động thiết kế và làm ra các sản phẩm mới có chứa trí tuệ của người Việt Nam vì khi làm chủ được công nghệ, chúng ta mới có thể vươn tầm ra thế giới.
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân!
Back To Top