Hoàn lại tiền tạm thu phí, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đã tạm nộp trước ngày 1/3/2013

- 20 lượt xem - Tin tức

Đối với các tập thể cá nhân đã tạm nộp bằng tiền mặt: Nộp lại Phiếu tạm thu do Cục QLKCB đã phát hành và nhận lại trực tiếp bằng tiền mặt.

Đối với các tập thể, cá nhân đã tạm nộp bằng chuyển khoản: nộp lại bản sao chứng từ đã chuyển tiền – có chữ ký, đóng dấu xác nhận của thủ trưởng đơn vị (có thể  gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính). Cục QLKCB sẽ trả bằng chuyển khoản (tập thể, cá nhân cung cấp thông tin bằng văn bản ghi rõ: tên đơn vị hoặc cá nhân nhận, số tài khoản, tên Chi nhánh ngân hàng, số tiền).

Cục QLKCB sẽ tiến hành hoàn trả số tiền tạm nộp từ ngày phát hành thông báo đến trước ngày 15/4/2014 (tập thể hoặc cá nhân ở xa sẽ theo dấu bưu điện). Sau ngày này, nếu không nhận được các chứng từ trên Cục QLKCB sẽ nộp số tiền tạm thu vào ngân sách nhà nước theo Công văn số 13483/BTC-CST ngày 08/10/2013 của Bộ Tài chính về phí, lệ phí trong lĩnh vực Y tế.

PV

Hoàn lại tiền tạm thu phí, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đã tạm nộp trước ngày 1/3/2013

Back To Top