Chính thức sửa đổi thông tư đấu thầu thuốc

- 23 lượt xem - Tin tức

Ngày 26/1, Bộ Y tế cho biết, liên Bộ Y tế -Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 36/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 11/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 của liên Bộ Y tế – Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế.

Sửa đổi này được đưa ra sau một thời gian Cục quản lý Dược (Bộ Y tế) nghiên cứu, đánh giá tình trạng thực tế sau một năm thực hiện đấu thầu thuốc theo thông tư mới.

Theo đó, thay vì gộp chung các nhóm thuốc, hiện việc đấu thầu sẽ được tách riêng thuốc sản xuất tại các cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn EU-GMP hoặc PIC/s-GMP thuộc nước tham gia ICH (EU, Nhật, Mỹ và các nước là quan sát viên của ICH và thành viên liên kết của các thành viên ICH) với các thuốc sản xuất tại các cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn EU-GMP hoặc PIC/s-GMP nhưng không thuộc nước tham gia ICH.

Với nhóm thuốc đông y, cũng sẽ được phân chia gói thầu thuốc đông y, thuốc từ dược liệu thành 02 nhóm, gồm nhóm thuốc đông y, thuốc từ dược liệu được sản xuất tại cơ sở đạt tiêu chuẩn WHO-GMP do Bộ Y tế Việt Nam (Cục Quản lý dược) cấp giấy chứng nhận và các thuốc đông y, thuốc từ dược liệu còn lại để ưu tiên các cơ sở sản xuất trong nước sản xuất  các thuốc đông y, thuốc từ dược liệu đầu tư sản xuất theo tiêu chuẩn WHO-GMP.

Theo Cục Quản lý Dược, việc sửa đổi thông tư này thể hiện việc ưu tiên thuốc sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu thuốc trong việc dự thầu vào các nhóm thuốc khác nhau như: Ngoài việc thuốc sản xuất trong nước được dự thầu vào nhóm riêng còn được dự thầu vào nhóm các thuốc nhập khẩu cùng đạt tiêu chuẩn WHO-GMP; thuốc sản xuất  trong nước được cấp phép lưu hành tại các nước ICH được dự thầu vào nhóm nhóm thuốc sản xuất tại các cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn EU-GMP hoặc PIC/s-GMP thuộc nước tham gia ICH….Thông tư sửa đổi về đấu thầu thuốc này sẽ được áp dụng ngay trong tháng 1-2014.

Tú Anh

Back To Top