6 loại thuốc bị đình chỉ lưu hành trên toàn quốc

- 23 lượt xem - Tin tức
 
Một loại thuốc cấm lưu hành
Một loại thuốc cấm lưu hành

 

 

Theo đó, 6 loại thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng bị cấm có tên: Thuốc viên nén bao phim Roxley 150 (Roxithromycin 150mg), số đăng ký: VN-7262-08 do Công ty Medley Pharmaceuticals Ltd, Indiasản xuất.

 

Thuốc viên nang AegenCEFPO 200 (Cefpodoxime 200mg), Số lô: 271712002, hạn dùng: 2/2/2014, số đăng ký: VN-12717-11 do Công ty Aegen Bioteck Pharma Private Limited –India sản xuất.

 

Thuốc viên nén bao phim Tinidazole 500mg (Tinidazole), số đăng ký: VN-7891-09.

 

Thuốc viên nén bao tan trong ruột Diclofokal (Diclofenac Sodium), số đăng ký: VN-5689-10. Thuốc viên nén bao phim Roxl-150 (Roxithromycin), số đăng ký: VN-13935-11.

 

Thuốc viên nén đặt âm đạo Anesir (Metronidazole, Neomycin sulphate, Nystatin), số đăng ký: VN-7888-09, các thuốc trên do Công ty XL Laboratories Pvt., Ltd.,India sản xuất và đăng ký.

 

Đồng thời, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị, cơ sở nếu có sử dụng, kinh doanh các loại thuốc nêu trên nhanh chóng thu hồi, trả lại nơi cung cấp để tránh những rủi ro có thể xảy ra.

 

Khuất Hậu

Một loại thuốc cấm lưu hành
Một loại thuốc cấm lưu hành

 

 

Theo đó, 6 loại thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng bị cấm có tên: Thuốc viên nén bao phim Roxley 150 (Roxithromycin 150mg), số đăng ký: VN-7262-08 do Công ty Medley Pharmaceuticals Ltd, Indiasản xuất.

 

Thuốc viên nang AegenCEFPO 200 (Cefpodoxime 200mg), Số lô: 271712002, hạn dùng: 2/2/2014, số đăng ký: VN-12717-11 do Công ty Aegen Bioteck Pharma Private Limited –India sản xuất.

 

Thuốc viên nén bao phim Tinidazole 500mg (Tinidazole), số đăng ký: VN-7891-09.

 

Thuốc viên nén bao tan trong ruột Diclofokal (Diclofenac Sodium), số đăng ký: VN-5689-10. Thuốc viên nén bao phim Roxl-150 (Roxithromycin), số đăng ký: VN-13935-11.

 

Thuốc viên nén đặt âm đạo Anesir (Metronidazole, Neomycin sulphate, Nystatin), số đăng ký: VN-7888-09, các thuốc trên do Công ty XL Laboratories Pvt., Ltd.,India sản xuất và đăng ký.

 

Đồng thời, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị, cơ sở nếu có sử dụng, kinh doanh các loại thuốc nêu trên nhanh chóng thu hồi, trả lại nơi cung cấp để tránh những rủi ro có thể xảy ra.

 

Khuất Hậu

Một loại thuốc cấm lưu hành
Một loại thuốc cấm lưu hành

 

 

Theo đó, 6 loại thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng bị cấm có tên: Thuốc viên nén bao phim Roxley 150 (Roxithromycin 150mg), số đăng ký: VN-7262-08 do Công ty Medley Pharmaceuticals Ltd, Indiasản xuất.

 

Thuốc viên nang AegenCEFPO 200 (Cefpodoxime 200mg), Số lô: 271712002, hạn dùng: 2/2/2014, số đăng ký: VN-12717-11 do Công ty Aegen Bioteck Pharma Private Limited –India sản xuất.

 

Thuốc viên nén bao phim Tinidazole 500mg (Tinidazole), số đăng ký: VN-7891-09.

 

Thuốc viên nén bao tan trong ruột Diclofokal (Diclofenac Sodium), số đăng ký: VN-5689-10. Thuốc viên nén bao phim Roxl-150 (Roxithromycin), số đăng ký: VN-13935-11.

 

Thuốc viên nén đặt âm đạo Anesir (Metronidazole, Neomycin sulphate, Nystatin), số đăng ký: VN-7888-09, các thuốc trên do Công ty XL Laboratories Pvt., Ltd.,India sản xuất và đăng ký.

 

Đồng thời, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị, cơ sở nếu có sử dụng, kinh doanh các loại thuốc nêu trên nhanh chóng thu hồi, trả lại nơi cung cấp để tránh những rủi ro có thể xảy ra.

 

Khuất Hậu

Một loại thuốc cấm lưu hành
Một loại thuốc cấm lưu hành

 

 

Theo đó, 6 loại thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng bị cấm có tên: Thuốc viên nén bao phim Roxley 150 (Roxithromycin 150mg), số đăng ký: VN-7262-08 do Công ty Medley Pharmaceuticals Ltd, Indiasản xuất.

 

Thuốc viên nang AegenCEFPO 200 (Cefpodoxime 200mg), Số lô: 271712002, hạn dùng: 2/2/2014, số đăng ký: VN-12717-11 do Công ty Aegen Bioteck Pharma Private Limited –India sản xuất.

 

Thuốc viên nén bao phim Tinidazole 500mg (Tinidazole), số đăng ký: VN-7891-09.

 

Thuốc viên nén bao tan trong ruột Diclofokal (Diclofenac Sodium), số đăng ký: VN-5689-10. Thuốc viên nén bao phim Roxl-150 (Roxithromycin), số đăng ký: VN-13935-11.

 

Thuốc viên nén đặt âm đạo Anesir (Metronidazole, Neomycin sulphate, Nystatin), số đăng ký: VN-7888-09, các thuốc trên do Công ty XL Laboratories Pvt., Ltd.,India sản xuất và đăng ký.

 

Đồng thời, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị, cơ sở nếu có sử dụng, kinh doanh các loại thuốc nêu trên nhanh chóng thu hồi, trả lại nơi cung cấp để tránh những rủi ro có thể xảy ra.

 

Khuất Hậu

Back To Top