Giá dịch vụ chụp cộng hưởng từ MRI

Thứ hai - 18/02/2019 01:54
Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thị trường.
STT TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT Đơn vị Giá tự nguyện Giá bảo hiểm
3.CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ (MRI)
48 TN-Chụp MRI bàn chân không tiêm thuốc (không chụp CT- Scanner) Lần 1,800,000 _
49 TN-Chụp MRI bàn chân không tiêm thuốc (sau chụp CT-scaner) Lần 1,260,000 _
50 TN-Chụp MRI bàn tay, ngón tay không tiêm thuốc (không chụp CT-scanner) Lần 1,800,000 _
51 TN-Chụp MRI bàn tay, ngón tay không tiêm thuốc (sau chụp CT-scanner) Lần 1,260,000 _
52 TN-Chụp MRI cột sống cổ không tiêm thuốc (không chụp CT-Scanner) Lần 1,800,000 _
53 TN-Chụp MRI cột sống cổ không tiêm thuốc (sau chụp CT-Scanner) Lần 1,260,000 _
54 TN-Chụp MRI vùng khung chậu không tiêm thuốc (không chụp CT-Scanner) Lần 1,800,000 _
55 TN-Chụp MRI vùng khung chậu không tiêm thuốc (sau chụp CT-Scanner) Lần 1,260,000 _
56 TN-Chụp MRI vùng tiểu khung không tiêm thuốc (không chụp CT-Scanner) Lần 1,800,000 _
57 TN-Chụp MRI vùng tiểu khung không tiêm thuốc (sau chụp CT-Scanner) Lần 1,260,000 _
58 TN-Chụp MRI tuyến vú không tiêm thuốc (không chụp CT-scanner) Lần 1,800,000 _
59 TN-Chụp MRI tuyến vú không tiêm thuốc (sau chụp Ct-scanner) Lần 1,260,000 _
60 TN-Chụp MRI đường mật không tiêm thuốc (không chụp CT-Scanner) Lần 1,800,000 _
61 TN-Chụp MRI đường mật không tiêm thuốc (sau chụp Ct-scanner) Lần 1,260,000 _
62 TN-Chụp MRI tầng bụng trên (gan, mật, tụy lách, thận) không tiêm thuốc (không chụp CT-Scanner) Lần 1,800,000 _
63 TN-Chụp MRI tầng bụng trên (gan, mật, tụy lách, thận) không tiêm thuốc (sau chụp CT-Scanner) Lần 1,260,000 _
64 TN-Chụp MRI tầng bụng trên (gan, mật, tụy lách, thận) có tiêm thuốc (1 lọ Dotarem 10ml) (không chụp CT-Scanner) Lần 2,300,000 _
65 TN-Chụp MRI cột sống cùng cụt không tiêm thuốc (không chụp CT-scanner) Lần 1,800,000 _
66 TN-Chụp MRI cột sống cùng cụt không tiêm thuốc (sau chụp CT-scanner) Lần 1,260,000 _
67 TN-Chụp MRI cột sống ngực có tiêm thuốc (1 lọ Dotarem 10ml) (không chụp CT-Scanner) Lần 2,300,000 _
68 TN-Chụp MRI cột sống ngực có tiêm thuốc (1 lọ Dotarem 10ml) (sau chụp CT-Scanner) Lần 1,840,000 _
69 TN-Chụp MRI cột sống ngực không tiêm thuốc (không chụp CT-scanner) Lần 1,800,000 _
70 TN-Chụp MRI cột sống ngực không tiêm thuốc (sau chụp CT-scanner) Lần 1,260,000 _
71 TN-Chụp MRI cột sống thắt lưng có tiêm thuốc (1 lọ Dotarem 10ml) (không chụp CT-Scanner) Lần 2,300,000 _
72 TN-Chụp MRI cột sống thắt lưng có tiêm thuốc (1 lọ Dotarem 10ml) (sau chụp CT-Scanner) Lần 1,840,000 _
73 TN-Chụp MRI cột sống thắt lưng không tiêm thuốc (không chụp CT-scanner) Lần 1,800,000 _
74 TN-Chụp MRI cột sống thắt lưng không tiêm thuốc (sau chụp CT-scanner) Lần 1,260,000 _
75 TN-Chụp MRI động mạch cảnh có tiêm thuốc (2 lọ Dotarem 10ml) (không chụp CT-Scanner) Lần 2,870,000 _
76 TN-Chụp MRI động mạch cảnh có tiêm thuốc (2 lọ Dotarem 10ml) (sau chụp CT-Scanner) Lần 2,410,000 _
77 TN-Chụp MRI động mạch cảnh không tiêm thuốc (không chụp CT-scanner) Lần 1,800,000 _
78 TN-Chụp MRI động mạch cảnh không tiêm thuốc (sau chụp CT-scanner) Lần 1,260,000 _
79 TN-Chụp MRI động mạch chủ bụng có tiêm thuốc (2 lọ Dotarem 10ml) (không chụp CT-Scanner) Lần 2,870,000 _
80 TN-Chụp MRI động mạch chủ bụng có tiêm thuốc (2 lọ Dotarem 10ml) (sau chụp CT-Scanner) Lần 2,410,000 _
81 TN-Chụp MRI động mạch chủ bụng không tiêm thuốc (không chụp CT-scanner) Lần 1,800,000 _
82 TN-Chụp MRI động mạch chủ bụng không tiêm thuốc (sau chụp CT-scanner) Lần 1,260,000 _
83 TN-Chụp MRI động mạch chủ ngực có tiêm thuốc (2 lọ Dotarem 10ml) (không chụp CT-Scanner) Lần 2,870,000 _
84 TN-Chụp MRI động mạch chủ ngực có tiêm thuốc (2 lọ Dotarem 10ml) (sau chụp CT-Scanner) Lần 2,410,000 _
85 TN-Chụp MRI động mạch chủ ngực không tiêm thuốc (không chụp CT-scanner) Lần 1,800,000 _
86 TN-Chụp MRI động mạch chủ ngực không tiêm thuốc (sau chụp CT-scanner) Lần 1,260,000 _
87 TN-Chụp MRI động mạch thận không tiêm thuốc (không chụp CT-scanner) Lần 1,800,000 _
88 TN-Chụp MRI động mạch thận không tiêm thuốc (sau chụp CT-scanner) Lần 1,260,000 _
89 TN-Chụp MRI khớp cổ chân có tiêm thuốc (1 lọ Dotarem 10ml) (không chụp CT-Scanner)  Lần 2,300,000 _
90 TN-Chụp MRI khớp cổ chân có tiêm thuốc (1 lọ Dotarem 10ml) (sau chụp CT-Scanner)  Lần 1,840,000 _
91 TN-Chụp MRI khớp cổ chân không tiêm thuốc (không chụp CT-scanner) Lần 1,800,000 _
92 TN-Chụp MRI khớp cổ chân không tiêm thuốc (sau chụp CT-scanner) Lần 1,260,000 _
93 TN-Chụp MRI khớp cổ tay có tiêm thuốc (1 lọ Dotarem 10ml) (không chụp CT-Scanner) Lần 2,300,000 _
94 TN-Chụp MRI khớp cổ tay có tiêm thuốc (1 lọ Dotarem 10ml) (sau chụp CT-Scanner) Lần 1,840,000 _
95 TN-Chụp MRI khớp cổ tay không tiêm thuốc (không chụp CT-scanner) Lần 1,800,000 _
96 TN-Chụp MRI khớp cổ tay không tiêm thuốc (sau chụp CT-scanner) Lần 1,260,000 _
97 TN-Chụp MRI khớp gối có tiêm thuốc (1 lọ Dotarem 10ml) (không chụp CT-Scanner) Lần 2,300,000 _
98 TN-Chụp MRI khớp gối có tiêm thuốc (1 lọ Dotarem 10ml) (sau chụp CT-Scanner) Lần 1,840,000 _
99 TN-Chụp MRI khớp gối không tiêm thuốc (không chụp CT-scanner) Lần 1,800,000 _
100 TN-Chụp MRI khớp gối không tiêm thuốc (sau chụp CT-scanner) Lần 1,260,000 _
101 TN-Chụp MRI khớp háng có tiêm thuốc (1 lọ Dotarem 10ml) (không chụp CT-Scanner) Lần 2,300,000 _
102 TN-Chụp MRI khớp háng có tiêm thuốc (1 lọ Dotarem 10ml) (sau chụp CT-Scanner) Lần 1,840,000 _
103 TN-Chụp MRI khớp háng không tiêm thuốc (không chụp CT-scanner) Lần 1,800,000 _
104 TN-Chụp MRI khớp háng không tiêm thuốc (sau chụp CT-scanner) Lần 1,260,000 _
105 TN-Chụp MRI khớp khuỷu có tiêm thuốc (1 lọ Dotarem 10ml) (không chụp CT-Scanner) Lần 2,300,000 _
106 TN-Chụp MRI khớp khuỷu có tiêm thuốc (1 lọ Dotarem 10ml) (sau chụp CT-Scanner) Lần 1,840,000 _
107 TN-Chụp MRI khớp khuỷu không tiêm thuốc (không chụp CT-scanner) Lần 1,800,000 _
108 TN-Chụp MRI khớp khuỷu không tiêm thuốc (sau chụp CT-scanner) Lần 1,260,000 _
109 TN-Chụp MRI khớp thái dương hàm có tiêm thuốc (1 lọ Dotarem 10ml) (không chụp CT-Scanner) Lần 2,300,000 _
110 TN-Chụp MRI khớp thái dương hàm không tiêm thuốc (không chụp CT-scanner) Lần 1,800,000 _
111 TN-Chụp MRI khớp thái dương hàm không tiêm thuốc (sau chụp CT-scanner) Lần 1,260,000 _
112 TN-Chụp MRI khớp vai có tiêm thuốc (1 lọ Dotarem 10ml) (không chụp CT-Scanner) Lần 2,300,000 _
113 TN-Chụp MRI khớp vai có tiêm thuốc (1 lọ Dotarem 10ml) (sau chụp CT-Scanner) Lần 1,840,000 _
114 TN-Chụp MRI khớp thái dương hàm có tiêm thuốc (1 lọ Dotarem 10ml) (sau chụp CT-Scanner) Lần 1,840,000 _
115 TN-Chụp MRI khớp vai không tiêm thuốc (không chụp CT-scanner) Lần 1,800,000 _
116 TN-Chụp MRI khớp vai không tiêm thuốc (sau chụp CT-scanner) Lần 1,260,000 _
117 TN-Chụp MRI sọ não có tiêm thuốc (1 lọ Dotarem 10ml) (không chụp CT-Scanner) Lần 2,300,000 _
118 TN-Chụp MRI sọ não có tiêm thuốc (1 lọ Dotarem 10ml) (sau chụp CT-Scanner) Lần 1,840,000 _
119 TN-Chụp MRI sọ não không tiêm thuốc (không chụp CT-scanner) Lần 1,800,000 _
120 TN-Chụp MRI sọ não không tiêm thuốc (sau chụp CT-scanner) Lần 1,260,000 _
121 TN-Chụp MRI sọ não- mạch não không tiêm thuốc (không chụp CT-Scanner)  Lần 1,800,000 _
122 TN-Chụp MRI sọ não- mạch não không tiêm thuốc (sau chụp CT-Scanner)  Lần 1,260,000 _
123 TN-Chụp MRI tầng bụng trên (gan, mật, tụy lách, thận) có tiêm thuốc                (1 lọ Dotarem 10ml ) sau chụp CT-Scanner Lần 1,840,000 _
124 TN-Chụp MRI tuyến vú có tiêm thuốc (2 lọ Dotarem 10ml) (không chụp CT-Scanner) Lần 2,870,000 _
125 TN-Chụp MRI tuyến vú có tiêm thuốc (2 lọ Dotarem 10ml) (sau chụp CT-Scanner) Lần 2,410,000 _
126 TN-Chụp MRI vùng cẳng chân không tiêm thuốc (không chụp CT-Scanner) Lần 1,800,000 _
127 TN-Chụp MRI vùng cẳng chân không tiêm thuốc (sau chụp CT-Scanner) Lần 1,260,000 _
128 TN-Chụp MRI vùng cẳng tay không tiêm thuốc (không chụp CT-Scanner) Lần 1,800,000 _
129 TN-Chụp MRI vùng cẳng tay không tiêm thuốc (sau chụp CT-Scanner) Lần 1,260,000 _
130 TN-Chụp MRI vùng cánh tay không tiêm thuốc (không chụp CT-Scanner) Lần 1,800,000 _
131 TN-Chụp MRI vùng cánh tay không tiêm thuốc (sau chụp CT-Scanner) Lần 1,260,000 _
132 TN-Chụp MRI vùng cổ, tuyến mang tai không tiêm thuốc (không chụp CT-Scanner) Lần 1,800,000 _
133 TN-Chụp MRI vùng cổ, tuyến mang tai không tiêm thuốc (sau chụp CT-Scanner) Lần 1,260,000 _
134 TN-Chụp MRI vùng đùi không tiêm thuốc (không chụp CT-Scanner) Lần 1,800,000 _
135 TN-Chụp MRI vùng đùi không tiêm thuốc (sau chụp CT-Scanner) Lần 1,260,000 _
136 TN-Chụp MRI vùng hàm mặt không tiêm thuốc (không chụp CT-Scanner) Lần 1,800,000 _
137 TN-Chụp MRI vùng hàm mặt không tiêm thuốc (sau chụp CT-Scanner) Lần 1,260,000 _
138 TN-Chụp MRI vùng khung chậu có tiêm thuốc (1 lọ Dotarem 10ml) (không chụp CT-Scanner) Lần 2,300,000 _
139 TN-Chụp MRI vùng khung chậu có tiêm thuốc (1 lọ Dotarem 10ml) (sau chụp CT-Scanner) Lần 1,840,000 _

Nguồn tin: benhvienhungvuong.org

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Wildcard SSL