Bảng giá dịch vụ chụp X-Quang, CT-Scanner

Chủ nhật - 01/01/2017 04:17
Bảng giá dịch vụ chụp X-Quang, CT-Scanner áp dụng từ ngày 01.01.2017

Bảng giá dịch vụ chụp X-Quang

Đối tượng Tên chỉ tiêu Đơn vị Đơn giá
    Bảo hiểm Chụp bả vai phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp bả vai phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp bả vai phải thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp bả vai phải thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp bả vai phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp bả vai phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp bả vai trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp bả vai trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp bả vai trái thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp bả vai trái thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp bả vai trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp bả vai trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp bàn chân phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp bàn chân phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp bàn chân phải thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp bàn chân phải thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp bàn chân phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp bàn chân phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp bàn chân trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp bàn chân trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp bàn chân trái thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp bàn chân trái thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp bàn chân trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp bàn chân trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp bàn tay phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp bàn tay phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp bàn tay phải thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp bàn tay phải thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp bàn tay phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp bàn tay phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp bàn tay trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp bàn tay trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp bàn tay trái thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp bàn tay trái thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp bàn tay trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp bàn tay trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp Blondeau+Hirtz số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp Blondeau+Hirtz số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp cẳng chân phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp cẳng chân phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp cẳng chân phải thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp cẳng chân phải thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp cẳng chân phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp cẳng chân phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp cẳng chân trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp cẳng chân trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp cẳng chân trái thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp cẳng chân trái thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp cẳng chân trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp cẳng chân trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp cẳng tay phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp cẳng tay phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp cẳng tay phải thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp cẳng tay phải thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp cẳng tay phải thẳng, nghiêng  số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp cẳng tay phải thẳng, nghiêng  số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp cẳng tay trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp cẳng tay trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp cẳng tay trái thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp cẳng tay trái thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp cẳng tay trái thẳng, nghiêng  số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp cẳng tay trái thẳng, nghiêng  số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp cánh tay phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp cánh tay phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp cánh tay phải thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp cánh tay phải thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp cánh tay phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp cánh tay phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp cánh tay trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp cánh tay trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp cánh tay trái thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp cánh tay trái thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp cánh tay trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp cánh tay trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp cổ chân phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp cổ chân phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp cổ chân phải thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp cổ chân phải thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp cổ chân phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp cổ chân phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp cổ chân trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp cổ chân trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp cổ chân trái thẳng ,nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp cổ chân trái thẳng ,nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp cổ chân trái thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp cổ chân trái thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp cổ tay phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp cổ tay phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp cổ tay phải thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp cổ tay phải thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp cổ tay phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp cổ tay phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp cổ tay trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp cổ tay trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp cổ tay trái thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp cổ tay trái thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp cổ tay trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp cổ tay trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp cột sống cổ nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp cột sống cổ nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp cột sống cổ thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp cột sống cổ thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp cột sống cổ thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp cột sống cổ thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp cột sống cùng cụt nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp cột sống cùng cụt nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp cột sống cùng cụt thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp cột sống cùng cụt thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp cột sống cùng cụt thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp cột sống cùng cụt thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp cột sống lưng D1-D12 nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp cột sống lưng D1-D12 nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp cột sống lưng D1-D12 thẳng  số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp cột sống lưng D1-D12 thẳng  số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp cột sống lưng D1-D12 thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp cột sống lưng D1-D12 thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp cột sống thắt lưng nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp cột sống thắt lưng nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp cột sống thắt lưng thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp cột sống thắt lưng thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp cột sống thắt lưng thẳng, nghiêng số hoá 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp cột sống thắt lưng thẳng, nghiêng số hoá 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp cung tiếp xương gò má số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp cung tiếp xương gò má số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp hệ tiết niệu số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp hệ tiết niệu số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp hộp sọ nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp hộp sọ nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp hộp sọ thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp hộp sọ thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp hộp sọ thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp hộp sọ thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp khớp gối phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp khớp gối phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp khớp gối phải thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp khớp gối phải thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp khớp gối phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp khớp gối phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp khớp gối trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp khớp gối trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp khớp gối trái thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp khớp gối trái thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp khớp gối trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp khớp gối trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp khớp háng phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp khớp háng phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp khớp háng phải thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp khớp háng phải thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp khớp háng phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp khớp háng phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp khớp háng trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp khớp háng trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp khớp háng trái thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp khớp háng trái thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp khớp háng trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp khớp háng trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp khớp thái dương hàm phải số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp khớp thái dương hàm phải số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp khớp thái dương hàm thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp khớp thái dương hàm thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp khớp thái dương hàm trái số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp khớp thái dương hàm trái số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp khớp vai phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp khớp vai phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp khớp vai phải thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp khớp vai phải thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp khớp vai phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp khớp vai phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp khớp vai trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp khớp vai trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp khớp vai trái thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp khớp vai trái thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp khớp vai trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp khớp vai trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp khung chậu nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp khung chậu nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp khung chậu thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp khung chậu thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp khung chậu thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp khung chậu thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp khuỷu tay phải nghiêng số  hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp khuỷu tay phải nghiêng số  hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp khuỷu tay phải thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp khuỷu tay phải thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp khuỷu tay phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp khuỷu tay phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp khuỷu tay trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp khuỷu tay trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp khuỷu tay trái thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp khuỷu tay trái thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp khuỷu tay trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp khuỷu tay trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp lồng ngực nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp lồng ngực nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp lồng ngực thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp lồng ngực thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp lồng ngực thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp lồng ngực thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp ổ bụng không chuẩn bị số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp ổ bụng không chuẩn bị số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp Shuller phải số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp Shuller phải số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp Shulller trái số hóa 1 phim  Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp Shulller trái số hóa 1 phim  Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp tim phổi nghiêng (tại giường) số hóa 1 phim  lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp tim phổi nghiêng (tại giường) số hóa 1 phim  lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp tim phổi nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp tim phổi nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp tim phổi thẳng (tại giường) số hóa 1 phim  Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp tim phổi thẳng (tại giường) số hóa 1 phim  Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp tim phổi thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp tim phổi thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp tim phổi thẳng, nghiêng (tại giường) số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp tim phổi thẳng, nghiêng (tại giường) số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp tim phổi thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp tim phổi thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp xương đòn phải  thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp xương đòn phải  thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp xương đòn phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp xương đòn phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp xương đòn phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp xương đòn phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp xương đòn trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp xương đòn trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp xương đòn trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp xương đòn trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp xương đùi phải  thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp xương đùi phải  thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp xương đùi phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp xương đùi phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp xương đùi phải thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp xương đùi phải thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp xương đùi trái  thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp xương đùi trái  thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp xương đùi trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp xương đùi trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp xương đùi trái thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp xương đùi trái thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp xương gót phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp xương gót phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp xương gót phải thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp xương gót phải thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp xương gót phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp xương gót phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp xương gót trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp xương gót trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp xương gót trái thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp xương gót trái thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp xương gót trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp xương gót trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp xương hàm dưới nghiêng số hóa 1 phim  Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp xương hàm dưới nghiêng số hóa 1 phim  Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp xương hàm dưới thẳng số hóa 1 phim  Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp xương hàm dưới thẳng số hóa 1 phim  Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp xương hàm dưới thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp xương hàm dưới thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp xương mũi nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp xương mũi nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp xương mũi thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp xương mũi thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp xương mũi thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp xương mũi thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm Chụp xương ức nghiêng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp xương ức nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp xương ức thẳng số hóa 1 phim Lần 69,000.00
    Dịch Vụ Chụp xương ức thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm Chụp xương ức thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 94,000.00
    Dịch Vụ Chụp xương ức thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp bả vai phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp bả vai phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp bả vai phải thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp bả vai phải thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp bả vai phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp bả vai phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp bả vai trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp bả vai trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp bả vai trái thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp bả vai trái thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp bả vai trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp bả vai trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp bàn chân phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp bàn chân phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp bàn chân phải thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp bàn chân phải thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp bàn chân phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp bàn chân phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp bàn chân trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp bàn chân trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp bàn chân trái thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp bàn chân trái thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp bàn chân trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp bàn chân trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp bàn tay phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp bàn tay phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp bàn tay phải thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp bàn tay phải thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp bàn tay phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp bàn tay phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp bàn tay trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp bàn tay trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp bàn tay trái thẳng nghiêng  số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp bàn tay trái thẳng nghiêng  số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp bàn tay trái thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp bàn tay trái thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp Blondeau số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp Blondeau số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp Blondeau+Hirtz số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp Blondeau+Hirtz số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cẳng chân phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cẳng chân phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cẳng chân phải thẳng nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cẳng chân phải thẳng nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cẳng chân phải thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cẳng chân phải thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cẳng chân phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cẳng chân phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cẳng chân trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cẳng chân trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cẳng chân trái thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cẳng chân trái thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cẳng chân trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cẳng chân trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cẳng tay phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cẳng tay phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cẳng tay phải thẳng nghiêng  số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cẳng tay phải thẳng nghiêng  số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cẳng tay phải thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cẳng tay phải thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cẳng tay trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cẳng tay trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cẳng tay trái thẳng nghiêng  số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cẳng tay trái thẳng nghiêng  số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cẳng tay trái thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cẳng tay trái thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cánh tay phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cánh tay phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cánh tay phải thẳng nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cánh tay phải thẳng nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cánh tay phải thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cánh tay phải thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cánh tay trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cánh tay trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cánh tay trái thẳng nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cánh tay trái thẳng nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cánh tay trái thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cánh tay trái thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cổ chân phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cổ chân phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cổ chân phải thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cổ chân phải thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cổ chân phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cổ chân phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cổ chân trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cổ chân trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cổ chân trái thẳng nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cổ chân trái thẳng nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cổ chân trái thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cổ chân trái thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cổ tay phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cổ tay phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cổ tay phải thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cổ tay phải thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cổ tay phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cổ tay phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cổ tay trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cổ tay trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cổ tay trái thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cổ tay trái thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cổ tay trái thẳng, nghiêng số hóa 2phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cổ tay trái thẳng, nghiêng số hóa 2phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cột sống cổ chếch 3/4 phải số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cột sống cổ chếch 3/4 phải số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cột sống cổ chếch 3/4 trái số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cột sống cổ chếch 3/4 trái số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cột sống cổ nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cột sống cổ nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cột sống cổ thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cột sống cổ thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cột sống cổ thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cột sống cổ thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cột sống cùng cụt nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cột sống cùng cụt nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cột sống cùng cụt thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cột sống cùng cụt thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cột sống cùng cụt thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cột sống cùng cụt thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cột sống lưng D1-D12 thẳng nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cột sống lưng D1-D12 thẳng nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cột sống lưng D1-D4 nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cột sống lưng D1-D4 nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cột sống lưng D1-D4 thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cột sống lưng D1-D4 thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cột sống lưng D4-D12 nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cột sống lưng D4-D12 nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cột sống lưng D4-D12 thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cột sống lưng D4-D12 thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cột sống ngực D3-D12 thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cột sống ngực D3-D12 thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cột sống thắt lưng nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cột sống thắt lưng nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cột sống thắt lưng thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cột sống thắt lưng thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cột sống thắt lưng thẳng, nghiêng số hoá 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cột sống thắt lưng thẳng, nghiêng số hoá 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp cung tiếp xương gò má số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp cung tiếp xương gò má số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp dạ dày có thuốc cản quang Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp dạ dày có thuốc cản quang Lần 200,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA Lần 9,680,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp đường mật qua Kehr có thuốc cản quang Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp đường mật qua Kehr có thuốc cản quang Lần 540,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp hàm 2 bên CR số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp hàm 2 bên CR số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp hàm chếch phải số hóa 1 phim  Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp hàm chếch phải số hóa 1 phim  Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp hàm chếch trái số hóa 1 phim  Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp hàm chếch trái số hóa 1 phim  Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp hàm mặt nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp hàm mặt nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp hệ tiết niệu số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp hệ tiết niệu số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp Hirtz số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp Hirtz số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp hộp sọ nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp hộp sọ nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp hộp sọ thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp hộp sọ thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp hộp sọ thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp hộp sọ thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp khớp gối phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp khớp gối phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp khớp gối phải thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp khớp gối phải thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp khớp gối phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp khớp gối phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp khớp gối trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp khớp gối trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp khớp gối trái thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp khớp gối trái thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp khớp gối trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp khớp gối trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp khớp háng phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp khớp háng phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp khớp háng phải thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp khớp háng phải thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp khớp háng phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp khớp háng phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp khớp háng trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp khớp háng trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp khớp háng trái thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp khớp háng trái thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp khớp háng trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp khớp háng trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp khớp khuỷu tay nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp khớp khuỷu tay nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp khớp thái dương hàm phải số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp khớp thái dương hàm phải số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp khớp thái dương hàm thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp khớp thái dương hàm thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp khớp thái dương hàm trái số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp khớp thái dương hàm trái số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp khớp vai phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp khớp vai phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp khớp vai phải thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp khớp vai phải thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp khớp vai phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp khớp vai phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp khớp vai trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp khớp vai trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp khớp vai trái thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp khớp vai trái thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp khớp vai trái thẳng, nghiêng  số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp khớp vai trái thẳng, nghiêng  số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp khung chậu nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp khung chậu nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp khung chậu thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp khung chậu thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp khung chậu thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp khung chậu thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang Lần 320,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp khung đại tràng không có thuốc cản quang. Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp khung đại tràng không có thuốc cản quang. Lần 120,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp khuỷu tay phải nghiêng số  hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp khuỷu tay phải nghiêng số  hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp khuỷu tay phải thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp khuỷu tay phải thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp khuỷu tay phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp khuỷu tay phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp khuỷu tay trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp khuỷu tay trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp khuỷu tay trái thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp khuỷu tay trái thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp khuỷu tay trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp khuỷu tay trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp lồng ngực nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp lồng ngực nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp lồng ngực thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp lồng ngực thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp lồng ngực thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp lồng ngực thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp niệu đạo có thuốc cản quang Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp niệu đạo có thuốc cản quang Lần 550,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp ổ bụng không chuẩn bị số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp ổ bụng không chuẩn bị số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp panonama số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp panonama số hóa 1 phim Lần 180,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp Shuller phải số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp Shuller phải số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp Shulller trái số hóa 1 phim  Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp Shulller trái số hóa 1 phim  Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp thực quản ( có thuốc cản quang ) Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp thực quản ( có thuốc cản quang ) Lần 200,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp tim phổi nghiêng (tại giường) số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp tim phổi nghiêng (tại giường) số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp tim phổi nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp tim phổi nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp tim phổi thẳng (tại giường) số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp tim phổi thẳng (tại giường) số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp tim phổi thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp tim phổi thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp tim phổi thẳng, nghiêng (tại giường) số hóa 2 phim lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp tim phổi thẳng, nghiêng (tại giường) số hóa 2 phim lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp tim phổi thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp tim phổi thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp UIV đường tiết niệu ( có thuốc cản quang) Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp UIV đường tiết niệu ( có thuốc cản quang) Lần 990,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp vòi trứng ( có thuốc cản quang) Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp vòi trứng ( có thuốc cản quang) Lần 850,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp xương đòn phải  thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp xương đòn phải  thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp xương đòn phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp xương đòn phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp xương đòn phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp xương đòn phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp xương đòn trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp xương đòn trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp xương đòn trái thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp xương đòn trái thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp xương đòn trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp xương đòn trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp xương đùi phải  thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp xương đùi phải  thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp xương đùi phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp xương đùi phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp xương đùi phải thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp xương đùi phải thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp xương đùi trái  thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp xương đùi trái  thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp xương đùi trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp xương đùi trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp xương đùi trái thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp xương đùi trái thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp xương gót phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp xương gót phải nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp xương gót phải thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp xương gót phải thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp xương gót phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp xương gót phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp xương gót trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp xương gót trái nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp xương gót trái thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp xương gót trái thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp xương gót trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp xương gót trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp xương hàm dưới  thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp xương hàm dưới  thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp xương hàm dưới nghiêng số hóa 1 phim  Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp xương hàm dưới nghiêng số hóa 1 phim  Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp xương hàm dưới thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp xương hàm dưới thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp xương mũi nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp xương mũi nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp xương mũi thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp xương mũi thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp xương mũi thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp xương mũi thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp xương ức nghiêng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp xương ức nghiêng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp xương ức thẳng số hóa 1 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp xương ức thẳng số hóa 1 phim Lần 80,000.00
    Bảo hiểm TN-Chụp xương ức thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 0.00
    Dịch Vụ TN-Chụp xương ức thẳng, nghiêng số hóa 2 phim Lần 140,000.00

 

Bảng giá dịch vụ chụp CT-Scanner
  Tên chỉ tiêu Đơn vị Đơn giá
Bảo hiểm Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) Lần 536,000.00
Dịch Vụ Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) Lần 536,000.00
Bảo hiểm Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần 536,000.00
Dịch Vụ Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần 536,000.00
Bảo hiểm Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần 536,000.00
Dịch Vụ Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần 536,000.00
Bảo hiểm Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần 536,000.00
Dịch Vụ Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần 536,000.00
Bảo hiểm Chụp cắt lớp vi tính hàm mặt chùm tia hình nón hàm dưới (Cone-Beam CT) lần 536,000.00
Dịch Vụ Chụp cắt lớp vi tính hàm mặt chùm tia hình nón hàm dưới (Cone-Beam CT) lần 536,000.00
Bảo hiểm Chụp cắt lớp vi tính hàm mặt chùm tia hình nón hàm trên (Cone-Beam CT) lần 536,000.00
Dịch Vụ Chụp cắt lớp vi tính hàm mặt chùm tia hình nón hàm trên (Cone-Beam CT) lần 536,000.00
Bảo hiểm Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) Lần 536,000.00
Dịch Vụ Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) Lần 536,000.00
Bảo hiểm Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần 536,000.00
Dịch Vụ Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần 536,000.00
Bảo hiểm Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần 536,000.00
Dịch Vụ Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần 536,000.00
Bảo hiểm Chụp cắt lớp vi tính nội soi ảo cây phế quản (từ 1- 32 dãy) Lần 536,000.00
Dịch Vụ Chụp cắt lớp vi tính nội soi ảo cây phế quản (từ 1- 32 dãy) Lần 536,000.00
Bảo hiểm Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ 1- 32 dãy) Lần 536,000.00
Dịch Vụ Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ 1- 32 dãy) Lần 536,000.00
Bảo hiểm Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) không dùng sonde (từ 1-32 dãy) Lần 536,000.00
Dịch Vụ Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) không dùng sonde (từ 1-32 dãy) Lần 536,000.00
Bảo hiểm Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) Lần 536,000.00
Dịch Vụ Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) Lần 536,000.00
Bảo hiểm Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) lần 536,000.00
Dịch Vụ Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) lần 536,000.00
Bảo hiểm Chụp cắt lớp vi tính tính điểm vôi hóa mạch vành (từ 1- 32 dãy) Lần 536,000.00
Dịch Vụ Chụp cắt lớp vi tính tính điểm vôi hóa mạch vành (từ 1- 32 dãy) Lần 536,000.00
Bảo hiểm Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần 536,000.00
Dịch Vụ Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần 536,000.00
Bảo hiểm Chụp CLVT hàm mặt có dựng hình 3D (từ 1-32 dãy) Lần 536,000.00
Dịch Vụ Chụp CLVT hàm mặt có dựng hình 3D (từ 1-32 dãy) Lần 536,000.00
Bảo hiểm Chụp CLVT hàm mặt có ứng dụng phần mềm nha khoa (từ 1-32 dãy) lần 536,000.00
Dịch Vụ Chụp CLVT hàm mặt có ứng dụng phần mềm nha khoa (từ 1-32 dãy) lần 536,000.00
Bảo hiểm Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) lần 536,000.00
Dịch Vụ Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) lần 536,000.00
Bảo hiểm Chụp CLVT hốc mắt (từ 1-32 dãy) lần 536,000.00
Dịch Vụ Chụp CLVT hốc mắt (từ 1-32 dãy) lần 536,000.00
Bảo hiểm Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) lần 536,000.00
Dịch Vụ Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) lần 536,000.00
Bảo hiểm Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc  (từ 1-32 dãy) Lần 536,000.00
Dịch Vụ Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc  (từ 1-32 dãy) Lần 536,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) Lần 536,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) lần 536,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần 536,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần 536,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp cắt lớp vi tính hàm mặt chùm tia hình nón hàm dưới (Cone-Beam CT) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp cắt lớp vi tính hàm mặt chùm tia hình nón hàm dưới (Cone-Beam CT) Lần 536,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp cắt lớp vi tính hàm mặt chùm tia hình nón hàm trên (Cone-Beam CT) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp cắt lớp vi tính hàm mặt chùm tia hình nón hàm trên (Cone-Beam CT) Lần 536,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) Lần 536,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần 536,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần 536,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp cắt lớp vi tính nội soi ảo cây phế quản (từ 1- 32 dãy) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp cắt lớp vi tính nội soi ảo cây phế quản (từ 1- 32 dãy) Lần 536,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ 1- 32 dãy) lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ 1- 32 dãy) lần 536,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) không dùng sonde (từ 1-32 dãy) lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) không dùng sonde (từ 1-32 dãy) lần 536,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) lần 536,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) Lần 536,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp cắt lớp vi tính tính điểm vôi hóa mạch vành (từ 1- 32 dãy) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp cắt lớp vi tính tính điểm vôi hóa mạch vành (từ 1- 32 dãy) Lần 536,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) lần 536,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CLVT hàm mặt có dựng hình 3D (từ 1-32 dãy) lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CLVT hàm mặt có dựng hình 3D (từ 1-32 dãy) lần 536,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CLVT hàm mặt có ứng dụng phần mềm nha khoa (từ 1-32 dãy) lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CLVT hàm mặt có ứng dụng phần mềm nha khoa (từ 1-32 dãy) lần 536,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) lần 536,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CLVT hốc mắt (từ 1-32 dãy) lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CLVT hốc mắt (từ 1-32 dãy) lần 536,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) lần 536,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc  (từ 1-32 dãy) lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc  (từ 1-32 dãy) lần 536,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT- Scanner lồng ngực (không thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT- Scanner lồng ngực (không thuốc) Lần 500,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scaner đơn dãy đùi (không thuốc) lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scaner đơn dãy đùi (không thuốc) lần 536,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scanner cột sống thắt lưng ( Không thuốc ) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scanner cột sống thắt lưng ( Không thuốc ) Lần 500,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scanner sọ não ( Không thuốc ) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scanner sọ não ( Không thuốc ) Lần 536,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scanner tai xương chũm (không thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scanner tai xương chũm (không thuốc) Lần 500,000.00
 
Bảo hiểm .CHT Khớp gối trái (Không thuốc) Lần 0.00
Bảo hiểm Chụp CT Scanner đa dãy ổ bụng ( có thuốc ) Lần 970,000.00
Dịch Vụ Chụp CT Scanner đa dãy ổ bụng ( có thuốc ) Lần 1,430,000.00
Bảo hiểm Chụp CT-Scanner đa dãy cột sống thắt lưng ( không thuốc) Lần 536,000.00
Dịch Vụ Chụp CT-Scanner đa dãy cột sống thắt lưng ( không thuốc) Lần 1,100,000.00
Bảo hiểm Chụp CT-Scanner đa dãy ngực (có thuốc) Lần 970,000.00
Dịch Vụ Chụp CT-Scanner đa dãy ngực (có thuốc) Lần 1,430,000.00
Bảo hiểm Chụp CT-Scanner đa dãy ngực (không thuốc) Lần 536,000.00
Dịch Vụ Chụp CT-Scanner đa dãy ngực (không thuốc) Lần 1,100,000.00
Bảo hiểm Chụp CT-Scanner đa dãy sọ não  (Có thuốc) Lần 970,000.00
Dịch Vụ Chụp CT-Scanner đa dãy sọ não  (Có thuốc) Lần 1,430,000.00
Bảo hiểm Chụp CT-Scanner đa dãy sọ não  (không thuốc) Lần 536,000.00
Dịch Vụ Chụp CT-Scanner đa dãy sọ não  (không thuốc) Lần 1,100,000.00
Bảo hiểm TN- Chụp CT - Scanner đa dãy mạch máu phổi lần 0.00
Dịch Vụ TN- Chụp CT - Scanner đa dãy mạch máu phổi lần 2,750,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT- Scanner đa dãy hệ mạch chi  Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT- Scanner đa dãy hệ mạch chi  Lần 2,750,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT Scanner đa dãy khí quản (có thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT Scanner đa dãy khí quản (có thuốc) Lần 1,430,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT Scanner đa dãy khớp cổ chân (không thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT Scanner đa dãy khớp cổ chân (không thuốc) Lần 1,100,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT Scanner đa dãy lồng ngực (có thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT Scanner đa dãy lồng ngực (có thuốc) Lần 1,430,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT Scanner đa dãy lồng ngực (không thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT Scanner đa dãy lồng ngực (không thuốc) Lần 1,100,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT- Scanner đa dãy mạch cảnh Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT- Scanner đa dãy mạch cảnh Lần 2,750,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT Scanner đa dãy ổ bụng ( có thuốc ) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT Scanner đa dãy ổ bụng ( có thuốc ) Lần 1,430,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT Scanner đa dãy ổ bụng (không thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT Scanner đa dãy ổ bụng (không thuốc) Lần 1,100,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT Scanner đa dãy sọ não (có thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT Scanner đa dãy sọ não (có thuốc) Lần 1,430,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT Scanner đa dãy sọ não (không thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT Scanner đa dãy sọ não (không thuốc) Lần 1,100,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scaner đa dãy mạch máu tạng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scaner đa dãy mạch máu tạng Lần 2,750,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scaner đa dãy phổi Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scaner đa dãy phổi Lần 1,100,000.00
Bảo hiểm Tn-Chụp CT-Scaner đa dãy xương hàm (không thuốc)   0.00
Dịch Vụ Tn-Chụp CT-Scaner đa dãy xương hàm (không thuốc)   1,100,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scanner đa dãy cột sống cổ ( không thuốc ) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scanner đa dãy cột sống cổ ( không thuốc ) Lần 1,100,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scanner đa dãy cột sống cổ (có thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scanner đa dãy cột sống cổ (có thuốc) Lần 1,430,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scanner đa dãy cột sống ngực (có thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scanner đa dãy cột sống ngực (có thuốc) Lần 1,430,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scanner đa dãy cột sống ngực (không thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scanner đa dãy cột sống ngực (không thuốc) Lần 1,100,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scanner đa dãy cột sống thắt lưng ( không thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scanner đa dãy cột sống thắt lưng ( không thuốc) Lần 1,100,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scanner đa dãy cột sống thắt lưng (Có thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scanner đa dãy cột sống thắt lưng (Có thuốc) Lần 1,430,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp cùng chậu ( có thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp cùng chậu ( có thuốc) Lần 1,430,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp cùng chậu ( không thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp cùng chậu ( không thuốc) Lần 1,100,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp gối phải( không thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp gối phải( không thuốc) Lần 1,100,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp gối phải(có thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp gối phải(có thuốc) Lần 1,430,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp gối trái (không thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp gối trái (không thuốc) Lần 1,100,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp gối trái( có thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp gối trái( có thuốc) Lần 1,430,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp háng 2 bên (không thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp háng 2 bên (không thuốc) Lần 1,100,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp háng trái ( có thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp háng trái ( có thuốc) Lần 1,430,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp háng trái ( Không thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp háng trái ( Không thuốc) Lần 1,100,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp vai phải ( Không thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp vai phải ( Không thuốc) Lần 1,100,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp vai phải (có thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp vai phải (có thuốc) Lần 1,430,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp vai trái ( Không thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp vai trái ( Không thuốc) Lần 1,100,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp vai trái (có thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp vai trái (có thuốc) Lần 1,430,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khung chậu (không thuốc) lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khung chậu (không thuốc) lần 1,100,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khung chậu(có thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khung chậu(có thuốc) Lần 1,430,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khuỷu tay phải (có thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khuỷu tay phải (có thuốc) Lần 1,430,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khuỷu tay phải (không thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khuỷu tay phải (không thuốc) Lần 1,100,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khuỷu tay trái (có thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khuỷu tay trái (có thuốc) Lần 1,430,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khuỷu tay trái (không thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khuỷu tay trái (không thuốc) Lần 1,100,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scanner đa dãy mạch chủ bụng Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scanner đa dãy mạch chủ bụng Lần 2,750,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scanner đa dãy mạch máu não Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scanner đa dãy mạch máu não Lần 2,750,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scanner đa dãy tai xương chũm (không thuốc) lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scanner đa dãy tai xương chũm (không thuốc) lần 1,100,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scanner đa dãy thực quản (Có thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scanner đa dãy thực quản (Có thuốc) Lần 1,430,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scanner đa dãy thực quản( không thuốc) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scanner đa dãy thực quản( không thuốc) Lần 1,100,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scanner đa dãy tiểu khung ( có thuốc ) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scanner đa dãy tiểu khung ( có thuốc ) Lần 1,430,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scanner đa dãy tiểu khung ( không thuốc ) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scanner đa dãy tiểu khung ( không thuốc ) Lần 1,100,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scanner đa dãy Xoang ( có thuốc ) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scanner đa dãy Xoang ( có thuốc ) Lần 1,430,000.00
Bảo hiểm TN-Chụp CT-Scanner đa dãy Xoang ( không thuốc ) Lần 0.00
Dịch Vụ TN-Chụp CT-Scanner đa dãy Xoang ( không thuốc ) Lần 1,100,000.00
 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Wildcard SSL