Thông tin liên hệ

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Thứ năm - 13/09/2018 16:45
Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
Sáng ngày 11/9, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Nâng cao trách nhiệm và tính minh bạch của các cấp trong giải quyết TTHC

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Những năm qua, công tác giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp từng bước có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần hạn chế phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực, nâng cao trách nhiệm và tính minh bạch của các cấp trong giải quyết TTHC, đồng thời, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện TTHC.

Tuy vậy, Phó Thủ tướng Thường trực cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong quá trình giải quyết TTHC hiện nay của nhiều bộ, ngành, địa phương còn tồn tại, người dân còn phản ánh, phàn nàn về trình độ và ứng xử của một bộ phận công chức tại bộ phận một cửa, tình trạng để quá hạn trong giải quyết hồ sơ TTHC được đề cập qua báo chí, công luận. Điều này cho thấy độ trễ khá lớn từ chính sách đến hành động.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các đại biểu cần thảo luận thực chất, hiệu quả, đánh giá thẳng thắn, khách quan những hạn chế, bất cập trong công tác giải quyết TTHC tại các bộ, ngành, địa phương, chia sẻ kinh nghiệm, đề ra các giải pháp tháo gỡ và nâng cao chất lượng hoạt động và giải quyết TTHC, các giải pháp tổ chức, vận hành Trung tâm Hành chính công, bảo đảm gọn nhẹ, hiệu quả, phát huy cao nhất vai trò của cán bộ công chức được cử ra làm việc tại bộ phận một cửa, tránh tình trạng công chức bộ phận một cửa như là văn thư cấp cao như trước đây. Đề ra các giải pháp triển khai xây dựng và vận hành các hệ thống công nghệ thông tin và cung ứng dịch vụ công trực tuyến, vai trò của các bộ, ngành có liên quan trong quản lý, vận hành, xây dựng các hệ thống này.

Báo cáo của Văn phòng Chính phủ cho biết: Chủ trương nhất quán của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đã được cụ thể hóa thành các quy định và ngày càng hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Trong đó, tập trung vào một số nhóm giải pháp như hoàn thiện thể chế với việc tập trung ban hành một số văn bản hướng dẫn, bảo đảm thực hiện nghị định như các thông tư hướng dẫn, quy định chi tiết một số điều của Nghị định 61/NĐ-CP, Thông tư hướng dẫn về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa…

Nhóm giải pháp về kiện toàn tổ chức, trụ sở, trang thiết bị cho Bộ phận một cửa các cấp, ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết hành chính tại Bộ phận một cửa theo hướng nâng tỷ lệ giải quyết “4 tại chỗ”, phát huy cao nhất hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức được cử ra làm việc.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Trong đó, thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia và đưa vào vận hành năm 2019, xây dựng hoặc nâng cấp Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; bảo đảm mỗi bộ, ngành, địa phương chỉ có một Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa thống nhất, kết nối, liên thông các hệ thống thông tin này với các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký kinh doanh và Cổng thanh toán tập trung quốc gia để hỗ trợ xác thực thông tin người dân, doanh nghiệp, có thể thanh toán phí, lệ phí trực tuyến.

Cuối cùng là tổ chức quán triệt, tập huấn, triển khai tuyên truyền, phố biến và kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch thực hiện Nghị định này trong năm 2018 và hằng năm.

Lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của Chính phủ được ban hành với nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, thể hiện sự thay đổi cơ bản về quan điểm quản lý là phục vụ nhân dân.

Nghị định đã có những quy định bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa kiểm soát TTHC với xây dựng Chính phủ điện tử; thiết lập hệ thống thông tin điện tử một cửa kết nối giữa các cấp chính quyền nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; tăng cường tính công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức; tăng tính liên thông, kết nối, chia sẻ thông tin trong giải quyết TTHC; tạo hành lang pháp lý cho việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC tại các cấp chính quyền và cho tổ chức, hoạt động của các Trung tâm phục vụ hành chính công.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, để đưa những quy định này vào cuộc sống, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cũng như nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước, hiện thực hóa quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, phát huy tinh thần làm chủ của người dân, các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện ngay một số công việc.

Cụ thể, khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 985/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và khẩn trương kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ Bộ phận Một cửa và chỉ đạo bố trí trụ sở, trang thiết bị của Bộ phận Một cửa các cấp bảo đảm sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.

Cán bộ, công chức được làm việc tại Bộ phận một cửa phải bảo đảm trình độ chuyên môn, thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cho người dân doanh nghiệp, tiến tới thực hiện “4 tại chỗ” đối với những TTHC phổ biến và có số lượng hồ sơ phát sinh lớn. Cần có sự tham gia của các đầu mối kiểm soát TTHC trong việc tổ chức, vận hành Bộ phận một cửa, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của việc thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm soát TTHC và theo dõi tình hình, kết quả giải quyết TTHC.

Các bộ, ngành, địa phương cần chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị mình, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Đồng thời, cần đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết TTHC, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về TTHC, tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC.
 

Cần nghiêm túc xử lý các phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC

“Cần nghiêm túc xử lý các phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC. Thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết TTHC. Có các giải pháp khen thưởng, động viên kịp thời đối với công chức, viên chức được đánh giá cao trong giải quyết TTHC và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định”, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ.

Đẩy mạnh việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, đặc biệt thông qua chức năng của Cổng dịch vụ công trực tuyến cấp bộ, tỉnh.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, việc thực hiện cải cách TTHC là thể hiện mối quan hệ giữa Nhà nước với doanh nghiệp, tổ chức, công dân. Trước đây, khi chưa có ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết TTHC thì việc giải quyết TTHC cho người dân nảy sinh quan liêu, cửa quyền, nhũng nhiễu. Nếu cán bộ, công chức không có ý thức phục vụ nhân dân sẽ sinh quan liêu, cửa quyền khi xã hội càng phát triển thì thủ tục ngày càng tăng.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông trong triển khai xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, thuận tiện, dễ sử dụng cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm khả năng kết nối hệ thống Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đồng thời, cần sớm chuẩn hóa quy trình nội bộ trên tinh thần cải cách mạnh mẽ và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp. Quy trình này cần có sự thống nhất trong phạm vi của tỉnh để bảo đảm việc theo dõi thực hiện trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên quan trong quá trình giải quyết TTHC của các bộ, ngành, địa phương; công bố phần mềm tiêu chuẩn để các địa phương được lựa chọn thí điểm tại Quyết định số 985/QĐ-TTg chỉnh sửa và vận hành thử nghiệm. Trên cơ sở kết quả thí điểm, Bộ Thông tin và Truyền thông cập nhật và công bố phiên bản chuẩn để các bộ, địa phương có căn cứ điều chỉnh.

Các bộ, ngành chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ trong rà soát, đề xuất các TTHC thực hiện liên thông và xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành quy trình thực hiện liên thông TTHC, danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Thực hiện rà soát, công bố TTHC thuộc thẩm quyền có thể giao cho cấp tỉnh, huyện, xã tiếp nhận hồ sơ.

Để thúc đẩy việc giải quyết TTHC trực tuyến, giao Văn phòng Chính phủ khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ Đề án thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia trong Quý IV năm 2018 và khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày 01 tháng 11 năm 2019.

Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan khẩn trương xây dựng và đưa vào vận hành Cổng thanh toán tập trung của quốc gia kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh để người dân, doanh nghiệp thực hiện thanh toán trực tuyến.

Các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh việc xây dựng các dịch vụ công mức độ 3, 4 theo danh mục dịch vụ công đã được phê duyệt tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ngoài danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì phải bảo đảm các tiêu chí thực hiện trực tuyến và có số lượng hồ sơ giao dịch lớn. Việc xây dựng dịch vụ công phải lấy người sử dụng làm trung tâm, bảo đảm tính thân thiện, đơn giản, dễ sử dụng. Việc nâng cao chất lượng giải quyết TTHC là giải pháp nhanh và hiệu quả để thực hiện mong muốn phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thể hiện đúng quan điểm về Chính phủ phục vụ.

Nguồn tin: baohiemxahoi.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây